Personal och CV

CJbild-min

Cecilia Göransson har över 20 års erfarenhet av olika typer av miljöjobb. Hon har både arbetat som entreprenör med saneringar, behandling av förorenad mark och vattenhantering i konsultbranschen med uppdrags- och projektledning, provtagning och utredningar. Hon har även arbetat med miljöledningssystem, deponier och lakvatten, riskbedömningar och varuinformationsblad för industrin, projektering och anläggning av våtmarker m.m.

Cecilia är certifierad provtagare för både grundvatten, jord, ytvatten och sediment enligt KIWA/Nordtest.

Utbildningar i urval:

 • Fil. Mag. Geologi Lunds universitet
 • Fristående kurser i bl. a. företagsekonomi, språk och miljö
 • BAS P/U
 • Projektledning
 • Certifieringskurser för provtagning av mark och grundvatten, SGF
 • Miljötekniska markundersökningar, SGF
 • Deponikonstruktioner, Avfall Sverige

Anställningar i urval:

 • Avdelningschef Ekokem (f d SAKAB) med ansvar för saneringsprojekt, deponi, jordbehandling och behandlingsytor m.m.
 • Säljansvarig och uppdragsledare/handläggare Niras Sweden inom arbeten med framför allt förorenad mark, deponi och lakvatten, tillståndsansökningar m.m.
 •  Uppdragsledare/handläggare Tyréns inom förorenad mark, grundvatten och deponier.
 • Ansvarig för vattenhanteringen och förorenad mark Malmö Citytunnel Group med fem olika behandlingsanläggningar för dag, spill och grundvatten från Citytunnelprojektet i Malmö samt kontroll och provtagning av förorenade massor under projektet.

Projekt i urval:

 • Filborna kraftvärmeverk i Helsingborg, beställare Öresundskraft: Riskbedömning och kontrollprogram för grundvattensänkningen i samband med byggandet av kraftvärmeverket inne på deponin på Filborna, genomförandet av kontrollprogram och dokumentation under projektets gång.
 • Bastionen, Malmö hus, beställare Stadsfastigheter Malmö stad: Miljöteknisk markundersökning, riskbedömning, saneringsanmälan, beställarstöd, byggledning, saneringskontroll. Fastigheten skulle göras om till förskola och både mark och byggnader undersöktes och sanerades. Området var komplicerat då det både hade historiskt intressanta lämningar som Sveriges enda fasta splitterskydd, närhet till kanalen, stora skyddsvärda träd, historiskt skyddade byggnader etc.
 • Prövotidutredning lakvatten för Vankiva anläggningen i Hässleholm, beställare HMAB.
 • PCB utredningar på skolor, förskolor och boenden i Malmö stad, beställare Stadsfastigheter Malmö stad: Provtagning av mark och byggnadsmaterial med avseende på framför allt PCB, riskbedömningar, platsspecifika riktvärden, saneringsanmälningar, saneringskontroller, saneringsrapporter, BAS P.
 • Undersökningar och saneringar av nerlagda bensinstationer, beställare SPIMFAB: Uppdragsledare och handläggare för drygt 30 nerlagda bensinstationer där historisk inventering, riskbedömningar, provtagning, sanering utfördes. Cecilia var även BAS P.
 • MIFO 1 för div företag i Skåneregionen.
 • Kontrollprogram för lakvatten för Smedåkradeponin i Bromölla kommun, beställare Bromölla kommun: Utformande samt genomförande av kontrollprogram för den nerlagda deponin.
 • Citytunnelprojektet, Malmö Citytunnelgroup, ansvarig för vattenhanteringen och förorenad mark.

Max Adolfsson är miljögeotekniker/hydrogeolog och har studerat vid Lunds universitet. Max började arbeta hos Breccia Konsult 2017 och arbetar med både miljö- och rivningsinventeringar av byggnader och mark och grundvattenundersökningar.

Max Adolfsson, Miljökonsult

Max Adolfsson, Miljökonsult

Utbildningar i urval:

 • Kandidatexamen i Geologi, Lunds universitet
 • Miljöinventering av byggnader, certifieringskurs
 • Certifiering av provtagare för grundvatten och jord enligt Nordtest

Projekt i urval:

 • MTMU Vomb, beställare Swerock: Upprättande av provtagningsplan och genomförande av MTMU för tidigare utfyllt område. Handläggare och provtagare.
 • Hyllie gård sanering, beställare Öresundporten: Efterbehandling, saneringskontroll och slutprovtagning av område i samband med etablering av förskola. Handläggare och provtagare.
 • Växjö Pressaren MTMU, beställare Swerock: Provtagare och handläggare vid miljöteknisk markundersökning på Swerocks fastighet Pressaren 14 i Växjö.
 • Klippan deponier MIFO, beställare Klippans kommun: Upprättande av MIFO fas 1 för 7 st nedlagda deponier i Klippans kommun, handläggare.
 • Översiktlig miljögeoteknisk markundersökning av fastigheten Exporten 32, Kävlinge, beställare Midrock: Provtagare och handläggare.
 • EDD Helsingborg, beställare Helsingborgshem: Inklusive markprovtagning.
 • Findus Bjuv, beställare Foodhills AB: Miljöinventering av flertalet industribyggnader. Provtagare och handläggare.
 • Volvo Olofström, beställare: Swerock: Saneringskontroll, saneringsrapport. Provtagare och handläggare

 

Daniel Preis har arbetat hos Breccia Konsult AB sedan årsskiftet 2019. Han arbetar med jord, grundvatten och byggnader. Daniel kommer närmast från Sigma där han arbetat med bl a utredningar och undersökningar av förorenade områden i rollen som både provtagare, handläggare och uppdragsansvarig. Daniel har en master i geologi från Lunds universitet.

Miljökonsult förorenad mark förorenade byggnader sanering provtagning

Utbildningar i urval: 

 • Master i berggrundsgeologi
 • Bachelor i geologi
 • Miljötekniska markundersökningar, SGF

Projekt i urval:

 • Saneringskontroll på kv Gåsen, Helsingborg, beställare: Skanska
 • Miljöinventering av industribyggnad inför rivning, Malmö

Anna Larsson började hos Breccia Konsult AB i mars 2019. Hon kommer närmast från en tjänst som miljö. och hälsoskyddsinspektör i Falkenbergs kommun. Anna arbetar med mark- och grundvattenutredningar och undersökningar. Från universitetet har Anna en kandidatexamen i Miljövetenskap och en master i tillämpad klimatstrategi.

Anna Larsson, Miljökonsult
Anna Larsson, Miljökonsult

Utbildningar i urval: 

 

Projekt i urval:

 

 

 

Breccia Konsult kan även erbjuda tjänster där vi har samarbeten rörande fuktfrågor, borrentreprenörer, ackrediterade laboratorium, buller- och vibrationsutredningar, trafikutredningar, mottagningsställen av avfall och förorenade massor, behandlingar av avfall och förorenade massor, entreprenadföretag i saneringar, transportörer mm.