Urval av referensuppdrag för Breccia Konsult AB

 

Saneringskontroll samt rivningsinventering/miljöinventering av byggnader på Gamla Skolan, Kävlinge, 2018

inventering av byggnader inför rivningslov samt saneringskontroll och provtagning av massor vid sanering av marken.

20181205_103905 (2)Beställare: GBJ Construction AB

Översiktlig miljögeotekniska undersökning samt kompletterande provtagning av fastighet inför överlåtelse, 2018

Mark och grundvattenprovtagning samt karaktärisering av uppbruten större mängd asfalt inför överlåtelse av fastighet.

Beställare: YIT

Översiktlig miljögeoteknisk markundersökning samt rivningsinventering/miljöinventering inför ombyggnation av Karossen 1 i Klippans kommun, 2018

Beställare: Klippans kommun

Miljöinventering av byggnader inför ombyggnad och rivning, 2018

Miljöinventering inför rivningslov av gamla industribyggnader, provtagning, mängdning och sammanställning

Beställare: Foodhills fastigheter

Miljögeoteknisk markundersökning för underlag till statusrapport, 2017-2018

Fältarbete med jordprovtagning med både skruv och foderrör, grundvattenprovtagning, ytvatten och sediment. Hydrogeologisk undersökning som permeabilitetstest av grundvattenrör med slugtest inkl utvärdering, allt som komplement till statusrapport inför utökning av deponi

Beställare: Miljöbolaget i Svealand AB

Miljöteknisk markundersökning av fastighet inför ev överlåtelse och detaljplansändring, 2017

Beställare: Midroc

Miljöinventeringar och rivningsinventeringar av byggnader i projektet Fyrspår mellan Lund och Arlöv, 2017-2018

Beställare: Älmby Entreprenad AB

16-minMiljögeoteknisk markundersökning, saneringsanmälan, saneringskontroll av Hyllie gård 1, Malmö, 2017-2018

Markundersökning inför etablering av förskola, framtagande av platsspecifika riktvärden, saneringsanmälan, saneringskontroll inkl slutrapport

Beställare: Hyllie gård 1, Öresundsporten

Miljöteknisk markundersökning av f d industri fastighet inför bostadsbyggande

Beställare: Trelleborgs kommun

Ansökan för upplägg av bullervall i Vellinge kommun

Framtagande av platsspecifika riktvärden samt ansökan om återvinning av avfall i anläggningsändamål för anläggandet av bullervall intill järnväg

Beställare: Gösta Palm maskin AB

Karaktärisering av spillvatten från petroleumindustri, 2017

Beställare: Midroc

Översiktlig miljögeoteknisk markundersökning motsvarande MIFO 2 för betongstation, utökad miljögeoteknisk markundersökning, riskbedömning, saneringsanmälan, Växjö, 2017

Beställare: Swerock

Saneringsanmälan och saneringskontroll av område på Volvo Olofström, 2017

Beställare: PEAB Asfalt

Saneringsanmälan och saneringskontroll inkl slutrapport för schaktentreprenad inne på Volvos område i Olofström

20170313_154035Översiktlig miljögeoteknisk markundersökning av brandövningsplatsen vid Jönköpings flygplats, 2017

Beställare: underkonsult till AECOM med uppdrag från Trafikverket

Översiktlig miljögeoteknisk markundersökning av en brandövningsplats inkl provtagning av PFAS, fältarbete och provtagning

Saneringskontroll Hammenhög, 2017

Beställare: Gösta Palm Maskin AB

Saneringskontroll av schaktentreprenad av nerlagd bensinstation, slutrapport

Väg 798, Esarpsvägen, 2017

Beställare: Serneke för Trafikverket

Provtagning utmed väg 798 mellan Esarp och Genarp inför breddning av väg. Saneringsanmälan, saneringskontroll och rapportering

Översiktlig miljögeoteknisk markundersökning av Vintrie 20:3, Malmö, 2017

Beställare: Vintrievägen 56 i Malmö AB

Översiktlig miljögeoteknisk markundersökning av fastighet inför ändring i detaljplan, provtagning av byggnadsmaterial inför rivningslov

Saneringskontroll läderfabriken i Klippan, 2016-2017

Beställare: underkonsult till AECOM, projektets huvudman är Klippans kommun

Kontroll av saneringen av läderfabriken i Klippan med fältmätningar, sammanställning, redovisning

MIFO 1 av 10 nerlagda deponier i Klippans kommun, 2017

Beställare: Tekniska förvaltningen, Klippans kommun

Historisk inventering och platsbesök med riskbedömning av tio nerlagda deponier i Klippans kommun

Översiktlig miljöteknisk markundersökning av Videdalsskolan, saneringsanmälan saneringskontroll, beräkning av platsspecifika riktvärden, Malmö, 2016

Beställare: Stadsfastigheter, Malmö stad

Markundersökning inför till- och ombyggnation samt förändring av utomhusmiljön på skolan. Sammanställning med översiktlig riskbedömning i rapport. Saneringsanmälan och masshanteringsplan.

Kompletterade miljötekniska markundersökning, saneringsanmälan och saneringskontroll på Kv Norrland, Helsingborg, 2016

Beställare: Skanska Sverige AB

Kompletterande provtagning av mark för avgränsning av tidigare funna föroreningar. Saneringsanmälan samt saneringskontroll inför byggnation av bostäder på den gamla industritomten där Magnolia Bostad var byggherre.

 

17-min

Allmänt beställarstöd samt arbete med framtagning av handlingar och ansökningar inför nyetableringar i södra Sverige, 2016

Beställare: Swerock/Swerecycling

Inhyrd som beställarstöd i organisationen bl a för framtagande av underlag och ansökningshandlingar för nyetableringar och förändringar i verksamheten av hantering av massor och avfall

 

6-minHistorisk inventering och riskbedömning på fastighet som ska byggas om för förskoleverksamhet, Malmö, 2016

Beställare: Öresundsporten AB

Genomgång av fastigheten och dess verksamhetshistorisk samt en riskbedömning av vad som framkommit för att bedöma lämpligheten för en framtida förskola.

Beställarstöd vid fastighetsöverlåtelse, 2016

Beställare: Fastighets AB Balder

Beställarstöd vid fastighetsöverlåtelse av industrifastighet med kända föroreningar.

 

3-minSaneringsanmälan och saneringskontroll på fastigheten Plankan 3, Höganäs, 2016

Beställare: Bilpartner i Skåne AB/ KB Västkust fastigheter

Saneringsanmälan inför grävschakt då fastigheten överlåtits till ny ägare. Saneringsrapport.

 

 

MIFO 2, Översiktlig miljöteknisk markundersökning av fastigheterna Markören 6 & 7, Lund, 2016

Beställare: Öresundsporten AB

Markundersökning inför till- och ombyggnation på en fastighet med tidigare tryckeriverksamhet. Sammanställning med översiktlig riskbedömning i rapport.