Referensuppdrag för Breccia Konsult AB

16-min

MIFO 1 av 10 nerlagda deponier i Klippans kommun, 2017

Beställare: Tekniska förvaltningen, Klippans kommun

Historisk inventering och platsbesök med riskbedömning av tio nerlagda deponier i Klippans kommun

 

 

Översiktlig miljöteknisk markundersökning av Videdalsskolan, saneringsanmälan, Malmö, 2016

Beställare: Stadsfastigheter, Malmö stad

Markundersökning inför till- och ombyggnation samt förändring av utomhusmiljön på skolan. Sammanställning med översiktlig riskbedömning i rapport. Saneringsanmälan och masshanteringsplan.

Kompletterade miljötekniska markundersökning, saneringsanmälan och saneringskontroll på Kv Norrland, Helsingborg, 2016

Beställare: Skanska Sverige AB

Kompletterande provtagning av mark för avgränsning av tidigare funna föroreningar. Saneringsanmälan samt saneringskontroll inför byggnation av bostäder på den gamla industritomten där Magnolia Bostad var byggherre.

 

17-min

Allmänt beställarstöd samt arbete med framtagning av handlingar och ansökningar inför nyetableringar i södra Sverige, 2016

Beställare: Swerock/Swerecycling

Inhyrd som beställarstöd i organisationen bl a för framtagande av underlag och ansökningshandlingar för nyetableringar och förändringar i verksamheten av hantering av massor och avfall

 

6-minHistorisk inventering och riskbedömning på fastighet som ska byggas om för förskoleverksamhet, Malmö, 2016

Beställare: Öresundsporten AB

Genomgång av fastigheten och dess verksamhetshistorisk samt en riskbedömning av vad som framkommit för att bedöma lämpligheten för en framtida förskola.

Beställarstöd vid fastighetsöverlåtelse, 2016

Beställare: Fastighets AB Balder

Beställarstöd vid fastighetsöverlåtelse av industrifastighet med kända föroreningar.

 

3-minSaneringsanmälan och saneringskontroll på fastigheten Plankan 3, Höganäs, 2016

Beställare: Bilpartner i Skåne AB/ KB Västkust fastigheter

Saneringsanmälan inför grävschakt då fastigheten överlåtits till ny ägare. Saneringsrapport.

 

 

MIFO 2, Översiktlig miljöteknisk markundersökning av fastigheterna Markören 6 & 7, Lund, 2016

Beställare: Öresundsporten AB

Markundersökning inför till- och ombyggnation på en fastighet med tidigare tryckeriverksamhet. Sammanställning med översiktlig riskbedömning i rapport.