Tjänsteutbud

Förorenad mark
Markundersökning Malmö

Provtagning & riskbedömning

 • Provtagningar av byggnadsmaterial, rivningsinventeringar och rivningslov.
 • Provtagning av jord, ytvatten, lakvatten, avfall och sediment där Breccia Konsult har godkänd kurs för certifierad provtagare gällande jord och grundvatten. Ibland krävs en extern dokumenterad kvalitetssäkring av provtagningen av mark och vatten. Genom att ha genomgått och klarat en kurs för certifierad provtagare visar det att provtagningen görs enligt gängse metoder och på ett kvalitetssäkrat sätt.
 • Jordbehandling av förorenade massor likt sortering, siktning, tvättning, stabilisering m.m.

 • Riskbedömningar av bl.a. deponier och lakvatten, förorenad mark och förorenat grundvatten, fastighetsköp m.m

 • Historiska inventeringar för att bedöma eventuell risk med ett område eller för att få bakgrund och information inför en kommande provtagning eller sanering görs historiska inventeringar. Inventeringen görs om verksamheter som funnits på området, vilka kemikalier och processer man använt, vilka mängder, lokaliseringen av olika verksamheter, m.m.

 • EDD – Enviromental Due Diligence .Vid ett fastighetsköp köper man också på sig ansvaret för eventuella miljöskador i mark och vatten om det inte längre finns en verksamhetsutövare att gå till. För att se vilka risker som finns i samband med ett fastighetsköp när det gäller mark och byggnad kan en EDD göras. 

Mark & vatten

 • Förfrågningsunderlag och upphandlingsstöd enligt t ex AMA vid entreprenader innehållande saneringar av mark och/eller vatten, utvärderingar av anbud m.m.
 • Miljötekniska markundersökningar av förorenade områden. I uppdragen med miljögeotekniska markundersökningar kan ingå allt från historiska inventeringar, borrning eller provgropsgrävning, provtagning av mark, vatten eller sediment, riskbedömningar, åtgärdsförslag, saneringsanmälningar och kontroller.
 • Statusrapporter i mark och vatten  enligt IED. Rapporten ska beskriva hur området används, mark- och grundförhållanden och de ev. föroreningar som förekommer i mark och grundvatten. Delar som ska ingå är bl.a. historisk inventering, bedömning av risker, skyddsobjekt, konceptuell modell, miljöteknisk markundersökning och kontrollprogram för mark och grundvatten.
 • Grundvatten provtagningar, kontrollprogram, provpumpningar, riskbedömningar, m.m.
 • Lakvattenutredningar med provtagningar, prövotidsutredningar, upprättande och genomförande av kontrollprogram, riskbedömningar.
 • Kontrollprogram av bl.a. lakvatten, förorenad mark eller grundvatten, avfall m.m. Breccia Konsult både upprättar och utför kontrollprogram.
Sanering Malmö

Sanering & avfall

Övrigt

 • Saneringar av mark och vatten. Saneringsanmälningar och saneringskontroller av entreprenader, BAS P, saneringsrapporter, byggledning.
 • BAS P/U i saneringsentreprenader.
 • Förfrågningsunderlag och upphandlingsstöd enligt t. ex. AMA vid entreprenader innehållande saneringar av mark och/eller vatten, utvärderingar av anbud m.m.
 • Avfall och deponifrågor som t.ex. tillstånd, MKB, kontrollprogram, olika hanteringsmetoder för avfall, deponiplan, lakvatten, m.m.
 • Avfallsklassning av material som ska till deponi.
 • Tillståndsansökningar och anmälningsärenden gällande allt från nya anläggningar för sortering och hantering av material (C-verksamhet) till deponier, saneringsanmälningar, etc.
 • Beställarestöd i frågor som kommer gällande mark och vatten t.ex. gentemot myndighet eller motpart i en affär. Det kan exempelvis gälla när det ska byggas nytt eller byggas ut på en fastighet, köpa mark eller på annat sätt utveckla en fastighet man äger. Det kan vara frågor om risker i en affär när det kommer till mark- och grundvattenföroreningar eller föroreningar i byggnader.
 • Myndighetskontakter vid olika typer av frågor. Det kan gälla föreläggande som kommit från en tillsynsmyndighet eller uppdrag där det behövs stöd för att komma vidare.
 • Byggnadsinventering, miljöinventering och rivningsinventeringar av byggnadsmaterial och byggnader inför rivning och ombyggnad.