Provtagning & riskbedömning

Förorenad mark

Provtagning av jord, ytvatten, lakvatten, avfall och sediment

 Där Breccia konsult har godkänd kurs för certifierad provtagare gällande jord och grundvatten. Ibland krävs en extern dokumenterad kvalitetssäkring av provtagningen av mark och vatten. Genom att ha genomgått och klarat en kurs för certifierad provtagare visar det att provtagningen görs enligt gängse metoder och på ett kvalitetssäkrat sätt.


EDD - Enviromental Due Diligence.
Vid ett fastighetsköp köper man också på sig ansvaret för eventuella miljöskador i mark och vatten om det inte längre finns en verksamhetsutövare att gå till. För att se vilka risker som finns i samband med ett fastighetsköp när det gäller mark och byggnad kan en EDD göras.

Provtagningar av byggnadsmaterial, rivningsinventeringar och rivningslov 
Riskbedömningar av bl.a. deponier och lakvatten, förorenad mark och förorenat grundvatten, fastighetsköp m.m. 
Jordbehandling av förorenade massor likt sortering, siktning, tvättning, stabilisering.
Sanering Malmö

Historiska inventeringar 

För att bedöma eventuell risk med ett område eller för att få bakgrund och information inför en kommande provtagning eller sanering görs historiska inventeringar. Inventeringen görs om verksamheter som funnits på området, vilka kemikalier och processer man använt, vilka mängder, lokaliseringen av olika verksamheter, m.m.