Mark & vatten

Statusrapporter i mark och vatten

Enligt IED. Rapporten ska beskriva hur området används, mark- och grundförhållanden och de ev. föroreningar som förekommer i mark och grundvatten. Delar som ska ingå är bl.a. historisk inventering, bedömning av risker, skyddsobjekt, konceptuell modell, miljöteknisk markundersökning och kontrollprogram för mark och grundvatten

Miljötekniska markundersökningar

Av förorenade områden. I uppdragen med miljögeotekniska markundersökningar kan ingå allt från historiska inventeringar, borrning eller provgropsgrävning, provtagning av mark, vatten eller sediment, riskbedömningar, åtgärdsförslag, saneringsanmälningar och kontroller.

Förfrågningsunderlag och upphandlingsstöd 

Enligt t ex AMA vid entreprenader innehållande saneringar av mark och/eller vatten, utvärderingar av anbud m.m.

Grundvatten

Provtagningar, kontrollprogram, provpumpningar, riskbedömningar, m.m.

Lakvattenutredningar

Med provtagningar, prövotidsutredningar, upprättande och genomförande av kontrollprogram, riskbedömningar.

Kontrollprogram

Av bl.a. lakvatten, förorenad mark eller grundvatten, avfall m.m. Breccia Konsult både upprättar och utför kontrollprogram.