Mark & vatten

Våra miljökonsulter hjälper er med statusrapporter i mark och vatten, miljötekniska markundersökningar, saneringar av mark och/eller vatten, grund- och lakvattenutredningar. 

Statusrapporter i mark och vatten

Enligt IED direktivet ska verksamheter med miljöstörande verksamhet upprätta en statusrapport. Rapporten ska beskriva hur området används, mark- och grundförhållanden och de ev. föroreningar som förekommer i mark och grundvatten. Delar som ska ingå är bl.a. historisk inventering, bedömning av risker, skyddsobjekt, konceptuell modell, miljöteknisk markundersökning och kontrollprogram för mark och grundvatten.

Miljötekniska markundersökningar

Vi utför miljötekniska markundersökningar av områden med bekräftade föroreningar eller för att utreda om det finns några mark- och vattenföroreningar. I uppdragen med miljögeotekniska markundersökningar kan ingå allt från historiska inventeringar, borrning eller provgropsgrävning, provtagning av mark, vatten eller sediment, riskbedömningar, åtgärdsförslag, saneringsanmälningar och kontroller. 

Förfrågningsunderlag & upphandlingsstöd 

Enligt t ex AMA vid entreprenader innehållande saneringar av mark och/eller vatten, utvärderingar av anbud m.m.

Grundvatten

Provtagningar, kontrollprogram, provpumpningar, riskbedömningar, m.m. Kontrollprogram av bl.a. lakvatten, förorenad mark eller grundvatten, avfall m.m. Breccia Konsult både upprättar och utför kontrollprogram.

Lakvattenutredningar

Med provtagningar, prövotidsutredningar, upprättande och genomförande av kontrollprogram, riskbedömningar. 

Kontrollprogram

För bl.a. lakvatten, förorenad mark eller grundvatten, avfall m.m. Breccia konsult både upprättar och utför kontrollprogram.

Ja tack!

Jag är intresserad av hjälp med mark & vatten.

* måste fyllas i

Genom att fylla i ovan uppgifter ger du oss samtycke för att använda uppgifterna för att behandla information till dig om tjänster anpassat efter dina intressen och behov via e-post eller telefon. Du kan återkalla ditt samtycke när som helst. Läs hela vår integritetspolicy