Vi är Breccia konsult AB

Miljökonsult Malmö

Cecilia har över 20 års erfarenhet av olika typer av miljöjobb. Hon har både arbetat som entreprenör med saneringar, behandling av förorenad mark och som konsult med uppdrags- och projektledning, vattenhantering, provtagning och utredningar. Hon har även arbetat med miljöledningssystem, deponier och lakvatten, riskbedömningar och varuinformationsblad för industrin, projektering och anläggning av våtmarker m.m.

Cecilia är certifierad provtagare för både grundvatten, jord, ytvatten och sediment enligt KIWA/Nordtest.

Cecilia Göransson, seniorkonsult

Fil. Mag. Geologi

 • Fil. Mag. Geologi Lunds universitet
 • Fristående kurser i bl. a. företagsekonomi, språk och miljö
 • BAS P/U
 • Projektledning
 • Certifieringskurser för provtagning av mark och grundvatten, SGF
 • Miljötekniska markundersökningar, SGF
 • Deponikonstruktioner, Avfall Sverige
 • Avdelningschef Ekokem (f d SAKAB) med ansvar för saneringsprojekt, deponi, jordbehandling och behandlingsytor m.m.
 • Säljansvarig och uppdragsledare/handläggare Niras Sweden inom arbeten med framför allt förorenad mark, deponi och lakvatten, tillståndsansökningar m.m.
 •  Uppdragsledare/handläggare Tyréns inom förorenad mark, grundvatten och deponier.
 • Ansvarig för vattenhanteringen och förorenad mark Malmö Citytunnel Group med fem olika behandlingsanläggningar för dag, spill och grundvatten från Citytunnelprojektet i Malmö samt kontroll och provtagning av förorenade massor under projektet.
 • Filborna kraftvärmeverk i Helsingborg, beställare Öresundskraft: Riskbedömning och kontrollprogram för grundvattensänkningen i samband med byggandet av kraftvärmeverket inne på deponin på Filborna, genomförandet av kontrollprogram och dokumentation under projektets gång.
 • Bastionen, Malmö hus, beställare Stadsfastigheter Malmö stad: Miljöteknisk markundersökning, riskbedömning, saneringsanmälan, beställarstöd, byggledning, saneringskontroll. Fastigheten skulle göras om till förskola och både mark och byggnader undersöktes och sanerades. Området var komplicerat då det både hade historiskt intressanta lämningar som Sveriges enda fasta splitterskydd, närhet till kanalen, stora skyddsvärda träd, historiskt skyddade byggnader etc.
 • Prövotidutredning lakvatten för Vankiva anläggningen i Hässleholm, beställare HMAB.
 • PCB utredningar på skolor, förskolor och boenden i Malmö stad, beställare Stadsfastigheter Malmö stad: Provtagning av mark och byggnadsmaterial med avseende på framför allt PCB, riskbedömningar, platsspecifika riktvärden, saneringsanmälningar, saneringskontroller, saneringsrapporter, BAS P.
 • Undersökningar och saneringar av nerlagda bensinstationer, beställare SPIMFAB: Uppdragsledare och handläggare för drygt 30 nerlagda bensinstationer där historisk inventering, riskbedömningar, provtagning, sanering utfördes. Cecilia var även BAS P.
 • MIFO 1 för div företag i Skåneregionen.
 • Kontrollprogram för lakvatten för Smedåkradeponin i Bromölla kommun, beställare Bromölla kommun: Utformande samt genomförande av kontrollprogram för den nerlagda deponin.
 • Citytunnelprojektet, Malmö Citytunnelgroup, ansvarig för vattenhanteringen och förorenad mark.
Saneringshjälp Malmö

Max är miljögeotekniker/hydrogeolog som har studerat vid Lunds universitet och  började arbeta hos Breccia konsult 2017. Han arbetar med bl.a. miljö- och rivningsinventeringar av byggnader och mark och grundvattenundersökningar och är certifierad provtagare för jord- och grundvatten.

 Max Adolfsson, miljökonsult

 Fil. Kand. Geologi

 • Kandidatexamen i Geologi, Lunds universitet
 • Miljöinventering av byggnader, certifieringskurs
 • Certifiering av provtagare för grundvatten och jord enligt Nordtest
 • MTMU Vomb, beställare Swerock: Upprättande av provtagningsplan och genomförande av MTMU för tidigare utfyllt område. Handläggare och provtagare.
 • Hyllie gård sanering, beställare Öresundporten: Efterbehandling, saneringskontroll och slutprovtagning av område i samband med etablering av förskola. Handläggare och provtagare.
 • Växjö Pressaren MTMU, beställare Swerock: Provtagare och handläggare vid miljöteknisk markundersökning på Swerocks fastighet Pressaren 14 i Växjö.
 • Klippan deponier MIFO, beställare Klippans kommun: Upprättande av MIFO fas 1 för 7 st nedlagda deponier i Klippans kommun, handläggare.
 • Översiktlig miljögeoteknisk markundersökning av fastigheten Exporten 32, Kävlinge, beställare Midrock: Provtagare och handläggare.
 • EDD Helsingborg, beställare Helsingborgshem: Inklusive markprovtagning.
 • Findus Bjuv, beställare Foodhills AB: Miljöinventering av flertalet industribyggnader. Provtagare och handläggare.
 • Volvo Olofström, beställare: Swerock: Saneringskontroll, saneringsrapport. Provtagare och handläggare
Sanering Malmö

Daniel har arbetat hos Breccia sedan årsskiftet 2019. Han arbetar med jord, grundvatten och byggnader. Daniel kommer närmast från Sigma där han arbetat med bl a utredningar och undersökningar av förorenade områden i rollen som både provtagare, handläggare och uppdragsansvarig. Daniel har en master i geologi från Lunds universitet och är certifierad provtagare för jord- och grundvatten.

  Daniel Preis, miljökonsult

   Fil. Mag. Geologi

 • Master i berggrundsgeologi
 • Bachelor i geologi
 • Miljötekniska markundersökningar, SGF
 • Saneringskontroll på kv Gåsen, Helsingborg, beställare: Skanska
 • Miljöinventering av industribyggnad inför rivning, Malmö
miljökonsult malmö

Anna började hos Breccia i mars 2019. Hon kommer närmast från en tjänst som miljö- och hälsoskyddsinspektör i Falkenbergs kommun. Anna arbetar med mark- och grundvattenutredningar och undersökningar. Från Lunds universitet har Anna en kandidatexamen i miljövetenskap och en master i tillämpad klimatstrategi.

Anna Larsson, miljökonsult

Fil. Kand. Miljövetenskap
Fil. Mag. Tillämpad klimatstrategi

Anders började hos Breccia konsult i november 2018 som timanställd för att i augusti gå över på heltid. Anders arbetar med mark-och grundvattenutredningar och undersökningar samt miljöinventeringar av byggnader. På universitetet har Anders studerat geologi med inriktning berggrund på magisternivå.

Anders Berg, miljökonsult

Fil. Kand. Geologi

Henrik har jobbat med oss sedan maj 2020. Henrik kommer närmast från ett annat konsultbolag där han arbetat med utredningar om föroreningar i mark och vatten. Hos Breccia arbetar han vidare inom samma område. 

Henrik Tuvesson, miljökonsult

 
miljökonsult malmö

Julia började hos oss i juli 2020 och arbetar med bl.a. hydrogeologi, förorenad mark och grundvatten samt miljöinventering av byggnader. Hon har magisterexamen i geologi från Lunds universitet inom marin geologi samt en kandidatexamen från samma universitet inom hållbar vattenförsörjning.

Julia Chonewicz, miljökonsult

Fil. Kand Geologi
vattenrening Malmö

Irmeli kommer närmast från VA Syd där hon arbetat med provtagning och analys av olika slags vatten. Hon har en kandidatexamen från Lunds universitet inom miljövetenskap. Hos Breccia jobbar Irmeli med vatten, mark och byggnader.

 

 

Irmeli Grongstad , miljökonsult                                 Fil. Kand. Miljövetenskap

Breccia konsult AB kan även erbjuda tjänster där vi har samarbeten rörande fuktfrågor, borrentreprenörer, ackrediterade laboratorium, buller- och vibrationsutredningar, trafikutredningar, mottagningsställen av avfall och förorenade massor, behandlingar av avfall och förorenade massor, entreprenadföretag i saneringar, transportörer mm.