Miljö och kvalitet

Breccia Miljöpolicy

Hela Breccia konsults verksamhet genomsyras av miljötänk och verksamhetens fokus ligger på miljö- och kundnytta. Vi skall genom öppenhet och engagemang för miljöfrågorna skapa förtroende för vår verksamhet hos kunder, ägare, anställda, allmänhet och myndigheter. Miljöfrågorna skall införlivas i alla delar av vår verksamhet.

Här nedan nämnda punkter åskådliggör Breccia Konsults miljöpolicy:

 • Vi skall med en helhetssyn, ständig förbättring och mätbara miljömål eftersträva låg påverkan på miljön.
 • Vi skall följa tillämplig miljölagstiftning samt de lagar, förordningar och föreskrifter som vi berörs av.
 • Vi skall i all verksamhet hushålla med naturresurser och energi t.ex. genom att minska på mängden förbrukningsmaterial som papper etc.
 • Vi skall sätta människors hälsa och säkerhet i centrum.
 • Vi skall utbilda, informera och stimulera vår personal till engagemang, delaktighet och ansvar i miljöarbetet.
 • Vi skall ställa lika höga miljökrav på leverantörer, entreprenörer och samarbetspartners som vi ställer på vår egen verksamhet och följa upp att detta efterlevs.
 • Vi skall öppet redovisa vårt miljöarbete och vår miljöpåverkan.
Miljö & Kvalitet

Breccia Kvalitetspolicy

—— Nöjda kunder och hög kvalitet är största prioritet för Breccia konsult. Detta vill vi uppnå genom att:

 • Ständigt förbättra vårt arbete. Detta görs bl. a. genom projektuppföljningar där kundernas synpunkter och intryck samlas och arbetas in i vårt kvalitetssystem. Vi ser till att hålla oss uppdaterade på lagar och regler och nya rön inom våra kompetensområden.
 • Följa upp och utvärdera avvikelser. Avvikelser ska inte vara ett nederlag utan en hjälp till att förbättring och för att finna de svaga punkterna för vidareutveckling av verksamheten.
 • Ha kunden i fokus. Varje kund och projekt är unikt och det är viktigt att vara lyhörd för kundens behov och förutsättningar för att uppnå så bra resultat som möjligt i varje projekt. Vi vill överträffa kundens förväntningar och ge ett mervärde i vår försäljning. Som miniminivå följer vi alltid lagar, förordningar, normer och kontraktskrav.
 • Engagemang från alla nivåer i organisationen i varje kontakt (externt och internt) och projekt. Jobba genom att sätta tydliga mål både internt och externt och basera åtgärder på fakta, helhetssyn och långsiktiga perspektiv.
 • Ställa krav på samarbetspartner och leverantörer. De ska efterleva samma höga krav på kvalitet som Breccia konsult.
BRECCIA KONSULT AB

KONTAKTA OSS FÖR OFFERT NU