Beställarstöd & kontakt

Tillståndsansökningar och anmälningsärenden

Beställarestöd & kontakt

Tillståndsansökningar och anmälningsärenden gällande allt från nya anläggningar för sortering och hantering av material (C-verksamhet) till deponier, saneringsanmälningar, etc.

Beställarestöd i frågor

Som kommer gällande mark och vatten t.ex. gentemot myndighet eller motpart i en affär. Det kan exempelvis gälla när det ska byggas nytt eller byggas ut på en fastighet, köpa mark eller på annat sätt utveckla en fastighet man äger. Det kan vara frågor om risker i en affär när det kommer till mark- och grundvattenföroreningar eller föroreningar i byggnader.

Myndighetskontakter

Vid olika typer av frågor. Det kan gälla föreläggande som kommit från en tillsynsmyndighet eller uppdrag där det behövs stöd för att komma vidare.

Byggnadsinventering, miljöinventering och rivningsinventeringar

Av byggnadsmaterial och byggnader inför rivning och ombyggnad.