Breccias miljö- och geoteknikkonsulter har lång erfarenhet från miljötekniska och geologiska undersökningar, så som avfallsklassning, markundersökningar, provtagningar och sanering av förorenad mark och vatten. Vi kan erbjuda er allt från saneringshjälp, geotekniska undersökningar, rivningsinventeringar, till miljöinventeringar, radonmätningar och mycket mer.

 Läs mer om våra medarbetare och miljökonsulter:

Cecilia har över 20 års erfarenhet av olika typer av miljöjobb. Hon har både arbetat som entreprenör med saneringar, behandling av förorenad mark och som konsult med uppdrags- och projektledning, vattenhantering, provtagning och utredningar. Hon har även arbetat med miljöledningssystem, deponier och lakvatten, riskbedömningar och varuinformationsblad för industrin, projektering och anläggning av våtmarker m.m.

Cecilia är certifierad provtagare för både grundvatten, jord, ytvatten och sediment enligt KIWA/Nordtest. 

Cecilia Göransson, seniorkonsult

Fil. Mag. Geologi


KONTAKTA

Utbildningar:

 • Fil. Mag. Geologi Lunds universitet
 • Fristående kurser i bl. a. företagsekonomi, språk och miljö
 • BAS P/U
 • Projektledning
 • Certifieringskurser för provtagning av mark och grundvatten, SGF
 • Miljötekniska markundersökningar, SGF
 • Deponikonstruktioner, Avfall Sverige

Övriga anställningar och projekt:

 • Avdelningschef Ekokem (f d SAKAB) med ansvar för saneringsprojekt, deponi, jordbehandling och behandlingsytor m.m.
 • Säljansvarig och uppdragsledare/handläggare Niras Sweden inom arbeten med framför allt förorenad mark, deponi och lakvatten, tillståndsansökningar m.m.
 •  Uppdragsledare/handläggare Tyréns inom förorenad mark, grundvatten och deponier.
 • Ansvarig för vattenhanteringen och förorenad mark Malmö Citytunnel Group med fem olika behandlingsanläggningar för dag, spill och grundvatten från Citytunnelprojektet i Malmö samt kontroll och provtagning av förorenade massor under projektet.
 • Filborna kraftvärmeverk i Helsingborg, beställare Öresundskraft: Riskbedömning och kontrollprogram för grundvattensänkningen i samband med byggandet av kraftvärmeverket inne på deponin på Filborna, genomförandet av kontrollprogram och dokumentation under projektets gång.
 • Bastionen, Malmö hus, beställare Stadsfastigheter Malmö stad: Miljöteknisk markundersökning, riskbedömning, saneringsanmälan, beställarstöd, byggledning, saneringskontroll. Fastigheten skulle göras om till förskola och både mark och byggnader undersöktes och sanerades. Området var komplicerat då det både hade historiskt intressanta lämningar som Sveriges enda fasta splitterskydd, närhet till kanalen, stora skyddsvärda träd, historiskt skyddade byggnader etc.
 • Prövotidutredning lakvatten för Vankiva anläggningen i Hässleholm, beställare HMAB.
 • PCB utredningar på skolor, förskolor och boenden i Malmö stad, beställare Stadsfastigheter Malmö stad: Provtagning av mark och byggnadsmaterial med avseende på framför allt PCB, riskbedömningar, platsspecifika riktvärden, saneringsanmälningar, saneringskontroller, saneringsrapporter, BAS P.
 • Undersökningar och saneringar av nerlagda bensinstationer, beställare SPIMFAB: Uppdragsledare och handläggare för drygt 30 nerlagda bensinstationer där historisk inventering, riskbedömningar, provtagning, sanering utfördes. Cecilia var även BAS P.
 • MIFO 1 för div företag i Skåneregionen.
 • Kontrollprogram för lakvatten för Smedåkradeponin i Bromölla kommun, beställare Bromölla kommun: Utformande samt genomförande av kontrollprogram för den nerlagda deponin.
 • Citytunnelprojektet, Malmö Citytunnelgroup, ansvarig för vattenhanteringen och förorenad mark.

Max är miljögeotekniker/hydrogeolog som har studerat vid Lunds universitet och började som konsult för Breccia 2017. Han arbetar med bl.a. miljö- och rivningsinventeringar av byggnader och mark och grundvattenundersökningar och är certifierad provtagare för både grundvatten, jord, ytvatten och sediment enligt KIWA/Nordtest.

 Max Adolfsson, miljökonsult

 Fil. Kand. Geologi


KONTAKTA

Utbildningar & projekt:

 • Kandidatexamen i Geologi, Lunds universitet
 • Miljöinventering av byggnader, certifieringskurs
 • Certifiering av provtagare för grundvatten och jord enligt Nordtest
 • MTMU Vomb, beställare Swerock: Upprättande av provtagningsplan och genomförande av MTMU för tidigare utfyllt område. Handläggare och provtagare.
 • Hyllie gård sanering, beställare Öresundporten: Efterbehandling, saneringskontroll och slutprovtagning av område i samband med etablering av förskola. Handläggare och provtagare.
 • Växjö Pressaren MTMU, beställare Swerock: Provtagare och handläggare vid miljöteknisk markundersökning på Swerocks fastighet Pressaren 14 i Växjö.
 • Klippan deponier MIFO, beställare Klippans kommun: Upprättande av MIFO fas 1 för 7 st nedlagda deponier i Klippans kommun, handläggare.
 • Översiktlig miljögeoteknisk markundersökning av fastigheten Exporten 32, Kävlinge, beställare Midrock: Provtagare och handläggare.
 • EDD Helsingborg, beställare Helsingborgshem: Inklusive markprovtagning.
 • Findus Bjuv, beställare Foodhills AB: Miljöinventering av flertalet industribyggnader. Provtagare och handläggare.
 • Volvo Olofström, beställare: Swerock: Saneringskontroll, saneringsrapport. Provtagare och handläggare

Daniel har arbetat hos Breccia sedan 2019. Han arbetar med jord, grundvatten och byggnader. Daniel kommer närmast från Sigma där han arbetat med bl a utredningar och undersökningar av förorenade områden i rollen som både provtagare, handläggare och uppdragsansvarig. Daniel har en master i geologi från Lunds universitet och är certifierad provtagare för jord-och grundvatten.  

  Daniel Preis, miljökonsult

   Fil. Mag. Geologi


KONTAKTA

Utbildningar & projekt:

 • Master i berggrundsgeologi
 • Bachelor i geologi
 • Miljötekniska markundersökningar, SGF
 • Saneringskontroll på kv Gåsen, Helsingborg, beställare: Skanska
 • Miljöinventering av industribyggnad inför rivning, Malmö

Anna började hos Breccia 2019. Hon kommer närmast från en tjänst som miljö- och hälsoskyddsinspektör i Falkenbergs kommun. Anna arbetar med mark- och grundvattenutredningar och undersökningar och är certifierad provtgare för jord- och grundvatten. Från Lunds universitet har Anna en kandidatexamen i miljövetenskap och en master i tillämpad klimatstrategi.

Anna Larsson, miljökonsult

Fil. Kand. Miljövetenskap
Fil. Mag. Tillämpad klimatstrategi

Utbildningar & projekt:

KONTAKTA

Henrik har jobbat med oss sedan 2020. Henrik kommer närmast från ett annat konsultbolag där han arbetat med utredningar om föroreningar i mark och vatten. Hos Breccia arbetar han vidare inom samma område. 

Henrik Tuvesson, miljökonsult

 

KONTAKTA

Utbildningar & projekt:

Julia började med Breccia 2020 och arbetar med bl.a. hydrogeologi, förorenad mark och grundvatten samt miljöinventering av byggnader. Hon har magisterexamen i geologi från Lunds universitet inom marin geologi samt en kandidatexamen från samma universitet inom hållbar vattenförsörjning.

Julia Chonewicz, miljökonsult

Fil. Kand Geologi

KONTAKTA

Utbildningar & projekt:

Irmeli kommer närmast från VA Syd där hon arbetat med provtagning och analys av olika slags vatten. Hon har en kandidatexamen från Lunds universitet inom miljövetenskap. Sedan 2020 jobbar Irmeli hos Breccia med vatten, mark och byggnader.  

Irmeli Grongstad, miljökonsult                                 Fil. Kand. Miljövetenskap


KONTAKTA

Utbildningar & projekt
Geotekniska undersökningar

Hanna är geotekniker och började jobba hos Breccia årsskiftet 2020/21. Hon har studerat vid Lunds universitet och har tidigare arbetat på bl. a. COWI och AFRY. På Breccia jobbar Hanna med geotekniska undersökningar – allt från grundläggningar av villa till större infrastrukturprojekt. Hon gör även schaktbottenbesiktningar och packningskontroller. En omfattade del av arbetet består av att upprätta undersökningsprogram, analysera och redovisa genomförda markundersökningar samt utföra geotekniska utredningar.

Hanna Nilsson , geotekniker                                 


KONTAKTA

Utbildningar & projekt

 

Kim har arbetat hos Breccia sedan 2021. Kim kommer närmast från NIRAS och AFRY där han arbetat med bl.a. undersökningar av förorenade områden med stor fokus på PFAS föroreningar i mark och vatten. Tillsammans med Breccia arbetar han vidare inom förorenade områden från Stockholm. Kim har en master i naturgeografi och kvartärgeologi med inriktning mot hydrologi från Stockholms universitet. 

Kim Lundmark, miljökonsult 

Fil. Kand. Geologi
Fil. Mag. Naturgeografi och kvartärgeologi


KONTAKTA

Utbildningar & projekt

Anneli började hos Breccia konsult 2021 och jobbar från kontoret i Stockholm. 

Anneli Bohman, miljökonsult


KONTAKTA

Utbildningar & projekt:

Olivia har jobbat som geotekniker sedan examen från Lunds Tekniska Högskola 2017. Närmast kommer hon från AFRY där hon även varit uppdragsledare i både små och stora infrastrukturprojekt. Hon gillar beräkningar och dimensionerar gärna geokonstruktioner. Utöver det arbetar hon med geotekniska undersökningar, schaktbottenbesiktningar och packningskontroller.

Olivia Stövring-Nielsen, Geotekniker 


KONTAKTA

Utbildningar & projekt

Breccia konsult AB kan även erbjuda tjänster där vi har samarbeten rörande fuktfrågor, borrentreprenörer, ackrediterade laboratorium, buller- och vibrationsutredningar, trafikutredningar, mottagningsställen av avfall och förorenade massor, behandlingar av avfall och förorenade massor, entreprenadföretag i saneringar, transportörer mm.


OFFERT