Mark & vatten

Statusrapporter i mark och vatten

Enligt IED direktivet ska verksamheter med miljöstörande verksamhet upprätta en statusrapport. Rapporten ska beskriva hur området används, mark- och grundförhållanden och de ev. föroreningar som förekommer i mark och grundvatten. Delar som ska ingå är bl.a. historisk inventering, bedömning av risker, skyddsobjekt, konceptuell modell, miljöteknisk markundersökning och kontrollprogram för mark och grundvatten.

Miljötekniska markundersökningar

Av förorenade områden. Vi utför miljötkekniska markundersökningar av områden med bekräftade föroreningar eller för att utreda om det finns några mark- och vattenföroreningar. I uppdragen med miljögeotekniska markundersökningar kan ingå allt från historiska inventeringar, borrning eller provgropsgrävning, provtagning av mark, vatten eller sediment, riskbedömningar, åtgärdsförslag, saneringsanmälningar och kontroller. 

Förfrågningsunderlag och upphandlingsstöd 

Enligt t ex AMA vid entreprenader innehållande saneringar av mark och/eller vatten, utvärderingar av anbud m.m.

Grundvatten

Provtagningar, kontrollprogram, provpumpningar, riskbedömningar, m.m.

Lakvattenutredningar

Med provtagningar, prövotidsutredningar, upprättande och genomförande av kontrollprogram, riskbedömningar.

Kontrollprogram

Av bl.a. lakvatten, förorenad mark eller grundvatten, avfall m.m. Breccia Konsult både upprättar och utför kontrollprogram.