Hela Breccia konsults verksamhet genomsyras av miljötänk och verksamhetens fokus ligger på miljö- och kundnytta. Vi skall genom öppenhet och engagemang för miljöfrågorna skapa förtroende för vår verksamhet hos kunder, ägare, anställda, allmänhet och myndigheter. Miljöfrågorna skall införlivas i alla delar av vår verksamhet.

Här nedan nämnda punkter åskådliggör Breccia Konsults miljöpolicy:

  • Vi skall med en helhetssyn, ständig förbättring och mätbara miljömål eftersträva låg påverkan på miljön.
  • Vi skall följa tillämplig miljölagstiftning samt de lagar, förordningar och föreskrifter som vi berörs av.
  • Vi skall i all verksamhet hushålla med naturresurser och energi t.ex. genom att minska på mängden förbrukningsmaterial som papper etc.
  • Vi skall sätta människors hälsa och säkerhet i centrum.
  • Vi skall utbilda, informera och stimulera vår personal till engagemang, delaktighet och ansvar i miljöarbetet.
  • Vi skall ställa lika höga miljökrav på leverantörer, entreprenörer och samarbetspartners som vi ställer på vår egen verksamhet och följa upp att detta efterlevs.
  • Vi skall öppet redovisa vårt miljöarbete och vår miljöpåverkan.