Om Breccia

Breccia Konsult AB startades i början januari 2016 av Cecilia Göransson som är ensam ägare. Idag har Breccia fem anställda: Cecilia Göransson, seniorkonsult, Max Adolfsson, miljögeotekniker, Daniel Preis, miljögeotekniker, Anna Larsson, miljögeotekniker och Anders Berg, miljögeotekniker. Företagets verksamhet kom igång på heltid i maj 2016.

Vår vision är att ge Dig samlad kompetens från både konsult- och entreprenadbranschen och hela vår verksamhet genomsyras av miljötänk med fokus på miljö- och kundnytta. Cecilia Göransson kommer närmast från en befattning som chef på avdelningen för sanering och behandling av förorenade massor på Ekokem, f.d. SAKAB, där hon också var ansvarig för deponin och behandlingsytorna runt om i Sverige. Tidigare har hon arbetat som konsult inom förorenad mark och vatten på ett par av de större konsultfirmorna. För att läsa mer om Breccias konsulter se här. Max Adolfsson kommer närmast från Lunds universitet där han bl.a. har studerat geologi. Daniel Preis jobbade tidigare på Sigma med förorenad mark och Anna Larsson kom närmast från en tjänst som miljö- och hälsoskyddsinspektör i Falkenbergs kommun. För att titta på referensobjekt för Breccia se här.

Genom att kundanpassa varje projekt vill vi ge den bästa servicen och få varje projekt att så smidigt som möjligt nå sitt mål, uppsatt utefter vad Du som kund efterfrågar och värderar. Läs mer om vad vi kan göra för Dig idag.

Flexibilitet och engagemang är viktiga redskap i både relationer och utförande av uppdrag.

För att ge Dig komplett och högkvalitativ service samarbetar Breccia Konsult AB med andra konsulter, entreprenörer och ackrediterat laboratorium.

Våra kompetenser:
 • Förfrågningsunderlag och upphandlingsstöd
 • Miljötekniska markundersökningar
 • Grundvatten
 • Provtagning av ytvatten, lakvatten, avfall och sediment
 • Godkänd kurs för certifierad provtagare för jord och grundvatten
 • Avfall och deponifrågor
 • Avfallsklassning
 • Miljö- och rivningsinventeringar av byggnader
 • Jordbehandling
 • Riskbedömningar
 • Historiska inventeringar
 • Lakvattenutredningar
 • Kontrollprogram
 • Tillståndsansökningar och anmälningsärenden
 • Beställarstöd
 • Myndighetskontakter
 • EDD – Environmental Due Diligence
Mark och vatten sanering Skåne