Vår vision & affärsidé

Breccia konsult har sitt säte i Malmö men jobbar i hela Sverige med tyngdpunkt på Skåne och södra Sverige.

Våra miljökonsulter arbetar bl.a. med miljötekniska markundersökningar, provtagning av mark, vatten, grundvatten och byggnader.

Vi gör riskbedömningar och kontrollprogram för lakvatten och deponier, upplag, stenbrott och andra miljöstörande verksamheter samt förorenad mark och områden.

Vi utför Due Diligens och verkar som beställarestöd vid upphandlingar och försäljning eller köp av fastigheter. 

Vid saneringar är vi behjälpliga med saneringsanmälan, förfrågningsunderlag, saneringskontroller och byggledning samt slutrapporter.