Vår vision & affärsidé

Vi jobbar med kunden i fokus och anpassar arbetet i varje projekt för att effektivisera och möjliggöra största möjliga kundnytta.

Med erfarenheter från både entreprenad-, konsult- och myndighetssidan är vi väl införstådda i de olika delarna i projekten och kan därför hjälpa våra kunder effektivt framåt. Vi är inte klara förrän vi har en 100% nöjd kund!

Breccia konsult har sitt säte i Malmö men jobbar i hela Sverige med tyngdpunkt på Skåne och södra Sverige.

Våra miljökonsulter arbetar bl.a. med miljötekniska markundersökningar, provtagning av mark, vatten, grundvatten och byggnader.

Vi gör riskbedömningar och kontrollprogram för lakvatten och deponier, upplag, stenbrott och andra miljöstörande verksamheter samt förorenad mark och områden.

Vi utför Due Diligens och verkar som beställarstöd vid upphandlingar och försäljning eller köp av fastigheter. 

Vid saneringar är vi behjälpliga med saneringsanmälan, förfrågningsunderlag, saneringskontroller och byggledning samt slutrapporter.