Geoteknisk undersökning

En geoteknisk undersökning är viktig i många skeden genom byggprocessen. Vid planarbeten ställs idag högre krav på att utreda markens lämplighet för markanvändningen för att motverka skred, ras och erosion. 


Varför behövs det?

En geoteknisk undersökning kan göras med olika syften, i olika skeden och med utgångspunkt i olika geotekniska frågeställningar. Det kan vara:

  • undersöka om det finns risker med markanvändningen och om marken lämpar sig för planerade översiktsplane- och detaljplaneändringar.
  • för byggprojekt kan en undersökning fungera som underlag för val av metod för dimensionering och teknisk lösning vid exempelvis grundläggning och förstärkning.
  • för bygglov kan fokus ligga på att kontrollera jordens fasthet, grundvattennivåer och jordlagerföljd.
  • i byggskede riktar sig undersökningen till att kontrollera så att verkliga förhållanden stämmer överens med handlingarna samt att färdigställd grundläggning uppfyller ställda krav, exempelvis packningsgrad.

Med en geoteknisk undersökning kan planerna anpassas även geotekniskt och därmed bidra till en hållbar samhällsutveckling för samhället och miljön. Vid framtagande av förfrågningsunderlag inför byggskede kan en en markundersökning bidra till att byggtekniska åtgärder förs in samt schakt- och fyllningsmängder anges korrekt. Detta ger entreprenörerna rätt förutsättningar vid anbudsräkning och för beställaren kan onödiga ändrings- och tilläggsarbeten undvikas. I byggskede är den geotekniska undersökningen ett stöd i byggplatsens arbete för en god arbetsmiljö. Den geotekniska undersökningen anger hur schaktningsarbeten ska utföras och om detta efterföljs kan risken för personskador och i värsta fall dödsfall minimeras.


Hur går en geoteknisk undersökning till?

Undersökningen startar med att en geotekniker går igenom kartunderlag och eventuella tidigare geotekniska undersökningar i närområdet. Utifrån det skapas en konceptuell modell över de rådande jordartsförhållandena för att bäst kunna bestämma lämpliga undersökningsmetoder och omfattning för kommande arbete. Fältundersökningen utförs därefter vanligtvis inom de närmsta veckorna. När fältundersökningen är klar samlas alll data ihop och börjar utvärderas. Resultatet sammanställs vanligtvis i två rapporter: en markteknisk undersökningsrapport som behandlar undersökningen och dess resultat samt en teknisk PM som behandlar utvärderingarna av jordens egenskaper, eventuella beräkningar och geokonstruktiva rekommendationer inför fortsatt arbete.  

Protokoll markprover

Provtagning av mark

Fördelar med geoteknik och geo-konstruktion

Med en geoteknisk undersökning kan planerna anpassas även geotekniskt och därmed bidra till en hållbar samhällsutveckling för samhället och miljön. Vid framtagande av förfrågningsunderlag inför byggskede kan en geoteknisk markundersökning bidra till att byggtekniska åtgärder förs in samt schakt- och fyllningsmängder anges korrekt. Detta ger entreprenörerna rätt förutsättningar vid anbudsräkning och för beställaren kan onödiga ändrings- och tilläggsarbeten undvikas. I byggskede är undersökningen ett stöd i byggplatsens arbete för en god arbetsmiljö då den anger hur schaktningsarbeten ska utföras och om detta efterföljs kan risken för personskador och i värsta fall dödsfall minimeras.

I samband med den geotekniska undersökningen görs med fördel provtagning av materialet för miljöanalyser. Även om inget krav kommit på miljöteknisk markundersökning från tillsynsmyndigheten eller för bygglov så kommer material som körs bort från platsen under entreprenaden att behöva vara provtagen för att en mottagningsanläggning skall godta dem. För att inte få en obehaglig överraskning så är det bättre att ta dessa prover i samband med att den geotekniska undersökningen har en borrbandvagn på plats. Detta blir för er både ekonomiskt och tidsmässigt en vinst, då en upptäckt av förhöjda halter i ett senare skede riskerar driftstopp, förseningar och hot om viten som följd.


Innan påbörjat arbete vill Breccia gärna att ni som kund informerar om skede och vad som ska byggas samt skickar över eventuellt underlag i form av tidigare undersökningar, bakgrundskarta och ledningskartor. Finns information om grundläggningsnivå, antal våningar och laster kan undersökningen planeras så att eventuella kompletteringar i framtida skeden kan minimeras.

Ja tack!

Jag önskar veta mer om hur jag kan få hjälp med geoteknik & geokonstruktion.

* måste fyllas i

Genom att fylla i ovan uppgifter ger du oss samtycke för att använda uppgifterna för att behandla information till dig om tjänster anpassat efter dina intressen och behov via e-post eller telefon. Du kan återkalla ditt samtycke när som helst. Läs hela vår integritetspolicy