Våra tjänster

Breccia erbjuder tjänster inom miljöteknik, geokonstruktion och geoteknik. Våra erfarna miljö- och geotekniker anpassar sig efter just era behov och önskemål. Läs mer om våra tjänster nedan och tveka inte att kontakta oss för att ta reda på hur vi bäst kan hjälpa er.

Geoteknik behandlar de byggnadstekniska egenskaperna hos jord och berg samt metoder för att bygga i, på och med jord och berg. De byggnadstekniska förhållandena i marken undersöks med hjälp av en så kallad geoteknisk undersökning på plats. Utifrån resultaten av undersökningen kan geotekniska svårigheter, risker, möjligheter och åtgärder bestämmas inför ett framtida byggskede.

Geokonstruktion behandlar konstruktioner under mark, ofta som stödkonstruktioner eller markförstärkning. Exempel på vanliga geokonstruktioner är sponter, pålar, och stödmurar. Vid utformning och dimensionering av en stödkonstruktion ligger resultatet från en geoteknisk underökning till grund för antagandena och beräkningarna.

Geotekniska undersökningar avser bestämmande av jordens egenskaper. Breccia’s erfarna geotekniker utför effektivt kontroller av jordens fasthet, grundvattennivåer och jordlagerföljd inför grundläggningsarbeten för byggnader och anläggningar.

Provtagning av jord, yt- & grundvatten, lakvatten, avfall & sediment

Vi är certifierad provtagare gällande jord och grundvatten, samt provtagning av sediment och ytvatten.

Provtagningar av byggnadsmaterial, rivningsinventeringar & rivningslov

Riskbedömningar av bl.a. deponier och lakvatten, förorenad mark och förorenat grundvatten, fastighetsköp, m.m. 

EDD – Enviromental Due Diligence

För att se vilka risker som finns i samband med ett fastighetsköp när det gäller mark och byggnad kan en EDD göras.

Historiska inventeringar 

För att bedöma eventuell risk med ett område eller för att få bakgrund och information inför en kommande provtagning eller sanering görs historiska inventeringar.

Statusrapporter i mark och vatten

Enligt IED direktivet ska verksamheter med miljöstörande verksamhet upprätta en statusrapport.

Miljötekniska markundersökningar

Vi utför miljötkekniska markundersökningar av områden med bekräftade föroreningar eller för att utreda om det finns några mark- och vattenföroreningar.

Förfrågningsunderlag och upphandlingsstöd 

Enligt t ex AMA vid entreprenader innehållande saneringar av mark och/eller vatten, utvärderingar av anbud m.m.

Grundvatten

Lakvattenutredningar

Kontrollprogram

Saneringar av mark och vatten

Saneringsanmälningar och saneringskontroller av entreprenader, BAS P, saneringsrapporter, byggledning.

Förfrågningsunderlag och upphandlingsstöd

Enligt t. ex. AMA vid entreprenader innehållande saneringar av mark och/eller vatten, utvärderingar av anbud m.m.

BAS P/U i saneringsentreprenader

Avfall och deponifrågor

Tillståndsansökningar och anmälningsärenden gällande allt från nya anläggningar för sortering och hantering av material (C-verksamhet) till deponier, saneringsanmälningar, etc.

Beställarestöd i frågor

Myndighetskontakter

Byggnadsinventering, miljöinventering och rivningsinventeringar

BRECCIA KONSULT AB

KONTAKTA OSS FÖR OFFERT NU