Våra tjänster

Geoteknik & Geokonstruktion

Geoteknisk undersökning till bygglov. Breccia utför effektiva kontroller av jordens fasthet, grundvattennivåer och jordartsbestämning.

Geoteknik

Geoteknik behandlar de byggnadstekniska egenskaperna hos jord och berg och metoder att bygga i, på och med jord och berg.

Geokonstruktion

Geotekniska undersökningar avser bestämmande av jordens egenskaper, och Breccia’s erfarna geotekniker utför effektiva kontroller av jordens fasthet, grundvattennivåer och jordartsbestämning av för att grundlägga och förbereda konstruktion av byggnader och anläggningar. En geoteknisk undersökning kan göras med olika syften och med utgångspunkt i olika geotekniska frågeställningar. Det kan vara:

– undersöka om det finns risker med markanvändningen

– för byggprojekt kan en undersökning fungera som underlag för val av metod för dimensionering och teknisk lösning vid exempelvis grundläggning och förstärkning.

– vid bygglov, kontrollera jordens fasthet, grundvattennivåer och jordartsbestämning.

geoteknisk undersökning

Provtagning & riskbedömning


Provtagning av jord, yt- & grundvatten, lakvatten, avfall & sediment

Där Breccia konsult har godkänd kurs för certifierad provtagare gällande jord och grundvatten. Ibland krävs en extern dokumenterad kvalitetssäkring av provtagningen av mark och vatten. Genom att ha genomgått och klarat en kurs för certifierad provtagare visar det att provtagningen görs enligt gängse metoder och på ett kvalitetssäkrat sätt. Vi är även certifierade för provtagning av sediment och ytvatten.

Provtagningar av byggnadsmaterial, rivningsinventeringar & rivningslov

Risbedömningar av bl.a. deponier och lakvatten, förorenad mark och förorenat grundvatten, fastighetsköp, m.m. 

EDD – Enviromental Due Diligence

Vid ett fastighetsköp köper man också på sig ansvaret för eventuella miljöskador i mark och vatten om det inte längre finns en verksamhetsutövare att gå till. För att se vilka risker som finns i samband med ett fastighetsköp när det gäller mark och byggnad kan en EDD göras.

Historiska inventeringar 

För att bedöma eventuell risk med ett område eller för att få bakgrund och information inför en kommande provtagning eller sanering görs historiska inventeringar. Inventeringen görs om verksamheter som funnits på området, vilka kemikalier och processer som använts, vilka mängder, lokaliseringen av olika verksamheter. Miljöinventeringar och provtagning av byggnadsmaterial, rivningsinventeringar och dokumentation till rivningslov måste ske på ett sätt så att anmälan om rivningslovet blir beviljat och en rivningsentreprenör ska kunna beräkna kostnad för entreprenaden. Detta utför Breccia konsult.Mark & vatten

Statusrapporter i mark och vatten

Enligt IED direktivet ska verksamheter med miljöstörande verksamhet upprätta en statusrapport. Rapporten ska beskriva hur området används, mark- och grundförhållanden och de ev. föroreningar som förekommer i mark och grundvatten. Delar som ska ingå är bl.a. historisk inventering, bedömning av risker, skyddsobjekt, konceptuell modell, miljöteknisk markundersökning och kontrollprogram för mark och grundvatten.

Miljötekniska markundersökningar

Av förorenade områden. Vi utför miljötkekniska markundersökningar av områden med bekräftade föroreningar eller för att utreda om det finns några mark- och vattenföroreningar. I uppdragen med miljögeotekniska markundersökningar kan ingå allt från historiska inventeringar, borrning eller provgropsgrävning, provtagning av mark, vatten eller sediment, riskbedömningar, åtgärdsförslag, saneringsanmälningar och kontroller. 

Förfrågningsunderlag och upphandlingsstöd 

Enligt t ex AMA vid entreprenader innehållande saneringar av mark och/eller vatten, utvärderingar av anbud m.m.

Grundvatten

Provtagningar, kontrollprogram, provpumpningar, riskbedömningar, m.m.

Lakvattenutredningar

Med provtagningar, prövotidsutredningar, upprättande och genomförande av kontrollprogram, riskbedömningar.

Kontrollprogram

Av bl.a. lakvatten, förorenad mark eller grundvatten, avfall m.m. Breccia Konsult både upprättar och utför kontrollprogram.Sanering & avfall

Saneringar av mark och vatten

Saneringsanmälningar och saneringskontroller av entreprenader, BAS P, saneringsrapporter, byggledning.

Förfrågningsunderlag och upphandlingsstöd

Enligt t. ex. AMA vid entreprenader innehållande saneringar av mark och/eller vatten, utvärderingar av anbud m.m.

BAS P/U i saneringsentreprenader

Avfallsklassning av material som ska till deponi.

Avfall och deponifrågor

Som t.ex. tillstånd, MKB, kontrollprogram, olika hanteringsmetoder för avfall, deponiplan, lakvatten, m.m.


Beställarstöd & kontakt

Tillståndsansökningar och anmälningsärenden gällande allt från nya anläggningar för sortering och hantering av material (C-verksamhet) till deponier, saneringsanmälningar, etc.

Beställarestöd i frågor

Som kommer gällande mark och vatten t.ex. gentemot myndighet eller motpart i en affär. Det kan exempelvis gälla när det ska byggas nytt eller byggas ut på en fastighet, köpa mark eller på annat sätt utveckla en fastighet man äger. Det kan vara frågor om risker i en affär när det kommer till mark- och grundvattenföroreningar eller föroreningar i byggnader.

Myndighetskontakter

Vid olika typer av frågor. Det kan gälla föreläggande som kommit från en tillsynsmyndighet eller uppdrag där det behövs stöd för att komma vidare.

Byggnadsinventering, miljöinventering och rivningsinventeringar

Av byggnadsmaterial och byggnader inför rivning och ombyggnad.


BRECCIA KONSULT AB

KONTAKTA OSS FÖR OFFERT NU