Förorenad mark

Provtagning av jord, yt- & grundvatten, lakvatten, avfall & sediment.

Där Breccia konsult har godkänd kurs för certifierad provtagare gällande jord och grundvatten. Ibland krävs en extern dokumenterad kvalitetssäkring av provtagningen av mark och vatten. Genom att ha genomgått och klarat en kurs för certifierad provtagare visar det att provtagningen görs enligt gängse metoder och på ett kvalitetssäkrat sätt. Vi är även certifierade för provtagning av sediment och ytvatten.

EDD – Enviromental Due Diligence

 

Vid ett fastighetsköp köper man också på sig ansvaret för eventuella miljöskador i mark och vatten om det inte längre finns en verksamhetsutövare att gå till. För att se vilka risker som finns i samband med ett fastighetsköp när det gäller mark och byggnad kan en EDD göras.

geoteknisk undersökning
Sanering Malmö

Provtagningar av byggnadsmaterial, rivningsinventeringar & rivningslov

Risbedömningar av bl.a. deponier och lakvatten, förorenad mark och förorenat grundvatten, fastighetsköp, m.m. 

Historiska inventeringar 

För att bedöma eventuell risk med ett område eller för att få bakgrund och information inför en kommande provtagning eller sanering görs historiska inventeringar. Inventeringen görs om verksamheter som funnits på området, vilka kemikalier och processer som använts, vilka mängder, lokaliseringen av olika verksamheter. Miljöinventeringar och provtagning av byggnadsmaterial, rivningsinventeringar och dokumentation till rivningslov måste ske på ett sätt så att anmälan om rivningslovet blir beviljat och en rivningsentreprenör ska kunna beräkna kostnad för entreprenaden. Detta utför Breccia konsult.


OFFERT