Vi utför miljötekniska markundersökningar av områden med bekräftade föroreningar eller för att utreda om det finns några mark- och vattenföroreningar. I uppdragen med miljögeotekniska markundersökningar kan ingå allt från historiska inventeringar, borrning eller provgropsgrävning, provtagning av mark, vatten eller sediment, riskbedömningar, åtgärdsförslag, saneringsanmälningar och kontroller.